Exercise (uplatnění) opčního kontraktu je nejmocnější nástroj vložený do rukou držitele opce a tvoří základní výbavu obchodního arsenálu protřelého opčního obchodníka. Je neuvěřitelné, jak málo je běžnými opčními tradery Exercise využíváno a jak malé je povědomí o jeho principu. Exercise je právo držitele Long opce amerického typu (Call nebo Put) kdykoliv za dobu trvání opčního kontraktu nakoupit nebo prodat podkladové aktivum (akcie, futures…) za cenu strike drženého kontraktu. Exercise je tedy neodejmutelné právo, můžeme jej kdykoliv využít a nikdo nám v něm nemůže bránit. Protože nám z drženého opčního toto právo vyplývá a svědčí, musí být na druhé straně někdo, kdo má opačnou povinnost a tuto musí strpět – takovou povinnost a nutnost strpět uplatnění práva provést Exercise držitelů opcí jsou vypisovatelé odpovídajících opčních kontraktů na odpovídajích strikes a s odpovídající expirací (tedy ti co mají Short Call nebo Short Put opční kontrakty). Povinnost strpět Exercise opčního kontraktu se nazývá Assignment (přiřazení) a je to událost, která tak může postihnou jenom ty, kteří opce vypsali. Jak to ale vlastně probíhá prakticky?

   Pokyn Exercise zadává běžný opční obchodník ve své opční platformě. Pokud tedy vlastním opci Long Call AAPL na strike 210 a kliknu ve své platformě na tlačítko „Exercise“, znamená to, že jsem uplatnil své právo držitele opčního kontraktu a chci toto právo (za které jsem zaplatil jeho cenu – cenu opce při jejím pořízení) „přetavit“ do držení akcií (jak se to dělá prakticky u Interactive Brokers je popsáno v tomto článku). Touto transakcí takto držitel Long Call „přivolá“ na svůj účet 100 Long akcií AAPL za cenu 210 USD/kus (hodnota strike opce). Transakce proběhne ve vteřině, opce zmizí a já vidím na svém účtu akcie AAPL za 210 USD/kus. Kde se ale vzaly ony akcie? Kdo mi je vlastně dal?

  Pro zjednodušenou představu. V minulém článku jsem uvedl, že garantem plnění opčních kontraktů na americké akcie je clearingová instituce OCC (Option Clearing Corporation). Do této instituce se sbíhají po každodenním ukončení obchodování všechny opční kontrakty a jsou tam vypořádávány. OCC má své členy – brokery – kteří pro své klienty, opční obchodníky, zprostředkovali nákupy a prodeje opčních kontraktů, má tedy přehled, který broker eviduje jaké zobchodované opční kontrakty. Kliknout na tlačítko „Exercise“ mám možnost ve své platformě do 16:30 amerického času (EST). Broker doručí tento požadavek na Exercise do OCC. Tato instituce, v rámci vypořádání opčních kontraktů ví, kteří brokeři na svých účtech evidují klienty s vypsanými Short Call opčními kontrakty na akcie AAPL se strike 210. Podle náhodného algoritmu vybere mezi těmito jednoho z nich a tento provede vyplnění mého příkazu Exercise. Prakticky to znamená, že tento náhodně vybraný broker, jehož klient vypsal Short Call AAPL 210, tomuto svému klientovi jeho Short Call zruší a vezme mu z účtu 100 akcií AAPL, které jsou předmětem mého Exercise. Pokud je tento klient na účtu momentálně nemá (a většina čistě opčních obchodníků je opravdu nemá) otevře mu tento broker Short pozici na akcií AAPL. Shrnuto to znamená, že já po Exercise mám 100 x Long akcií AAPL a žádnou Long Call opci a označený klient, který měl Short Call opci má po mém Exercise 100 x Short akcií AAPL a také již nyní žádnou Short opci. Tento klient tak prošel procedurou Assignment (přiřazení). Mě akcie na účet přibyly a jemu z účtu zmizely, nikomu nic nechybí. Protože procedura Assignment probíhá po uzavření amerických trhů (pro nás je noc), tak zpravidla v našich ranních až dopoledních hodinách se takto „přiřazený“ trader dozvídá, že mu byla opce přiřazena a že se mu tedy na účtu objevují Short akcie AAPL (dostává upozornění o této skutečnosti – Notice of Assignment). Zjednodušený princip této procedury pak vysvětluje, proč já mám po kliknutí na „Exercise“ tlačítko své akcie na účtu hned, kdežto chudák vypisovatel to zjistí až druhý den před otevřením trhů. Můj broker totiž ví, že mu OCC garantuje vyplnění mého Exercise, proto mě akcie na účet připíše ihned, zjednodušně mi je dodá z „vlastních zásob“. Já jsem nařídil Exercise jednoho mého kontraktu na strike 210, takových obchodníků jako jsem já jsou ale například stovky, takže existují také stovky vypisovatelů opcí na stejný podklad a stejný strike se stejnou expirací, roztroušených po účtech jiných brokerů, a nikdo z nich ve chvíli mého Exercise neví, kdo bude tím „Černým Petrem“, který bude OCC a svým brokerem vybrán, aby uspokojil můj Exercise požadavek, toto totiž probíhá po zavření trhů, jak výše uvedeno. Náhodné procedury výběru brokerů a jejich klientů při procesu Exercise opčních kontraktů budou předmětem dalších pojednání spojených zejména s tzv. „dividendovými obchody“.

   Pokud budu držet své opce do expirace a tyto budou při této své expiraci alespoň 1 cent ITM („v penězích“), budu tzv. automaticky Exercised, nemusím žádnou proceduru spouštět klikáním na tlačítko v platformě, všechno zařizuje OCC. Ve světle příkladu s Long Call opcí na AAPL a strike 210 by to konkrétně znamenalo, že pokud při expiraci bude cena AAPL činit 210,01 USD, tedy jeden cent nad mým strike, budu automaticky Exercised, OCC provede příslušnou proceduru během expiračního víkendu a já v pondělí uvidím na svém účtu přivolané 100x Long akcie.

Proč bych měl provádět Exercise?

  Především by mělo být jasné, kdy Exercise určitě neprovádět. Obecně lze říct, že to bude tehdy, když bude moje Long Call OTM („mimo peníze“), tedy v případě, že opce nemá žádnou Vnitřní Hodnotu. Takovým Exercise nic nezískám, ba naopak, způsobí mi to pravděpodobně okamžitou ztrátu. V situaci, kdy se AAPL obchoduje za 205 USD, mám za -160 USD nakoupenou Long Call AAPL na strike 210. Pokud bych se rozhodl provést její Exercise, získám na účet 100 x akcie AAPL za pořizovací cenu, kterou je hodnota strike, tedy za 210 USD/kus. Protože se ale tato akcie na trhu momentálně obchoduje za 205 USD, na každé akcii bych ztratil 5 USD, celkově bych prodělával -500 USD – pořizovací cena Long Call -160 USD, takže celkem -660 USD. Toto by nebylo dobré obchodní rozhodnutí, draze bych nakoupil a levně prodal. Kdy se to tedy hodí?

   1/ Pokud je opce ITM („v penězích“), a to tak hluboce „v penězích“, kdy opce již nemá „žádné Prémium“ a obchoduje se za paritu. V tom případě se cena takové opce pohybuje stejně jako její podklad a pokud chci z opční pozice vystoupit a ukončit úspěšný obchod, tak provedením Exercise získám podklad, který si mohu ponechat nebo jej prodat na volném trhu a realizovat zisk.

   2/ Pokud chci vystoupit z opčního obchodu například na Long opci, která je již „v penězích“ a chci co nejvíce vytěžit z jejího prodeje a neztratit zbytečné peníze na Ask/Bid spreadu. Uvedu jednoduchý příklad. 11.5.2018 jsem nabyl silného přesvědčení, že cena akcie MMM bude klesat, proto jsem tento svůj názor přenesl do pořízení Long Put opce. Pohledem do opčního řetězce jsem mohl vybírat z mnoha možností, má volba nakonec padla na ITM opční kontrakt, jak je možné pozorovat na obrázku.

   Při ceně MMM na úrovni 205.16 USD jsem si vybral Long Put na strike 210 a za tuto opci jsem utratil -805 USD. Pořízená opce má expiraci za 28 kalendářních dnů. Můj předpoklad se vyplnil a cena opce začala opravdu klesat. Rozhodl jsem se, že pozici ukončím a realizuji svůj zisk. Pohledem na aktuální rozložení cen opcí a akcií mohu pozorovat na obrázku níže.

   Z uvedeného rozložení ceny není pouhým okem patrné, proč bych se měl zabývat „nějakým Exercise“, když mohu opci prodat přímo na trhu. Při současné ceně MMM na úrovni kolem 197 USD bych byl schopen drženou Long Put opci na strike 210 prodat za její prodejní cenu (Bid) +1.235 USD, označeno v obrázku bílou jedničkou, celkový profit by pak byl -805 USD (pořízení opce) +1.235 USD (prodej opce) = celkem +430 USD profit.

   Mohu ale postupovat jinak a efektivněji. Exercise Long Put opce obecně znamená, že mohu prodat držené Long akcie za cenu strike mé opce. Pokud je již na svém účtu budu mít jprovedením Exercise se jich zbavím přesně za tuto strike cenu. Mohu tak využít základního práva držitele Long Put opce, kdykoliv prodat za cenu strike, ať je cena akcie v danou chvíli jakákoliv. Nemohu si nevšimnout, že Ask/Bid spread na opci je velmi široký (bílá jednička), Put opci na strike 210 mohu prodat (Bid) za 1.235 USD a nakoupit (Ask) za 1.315 USD, to je velmi velký rozdíl, konkrétně 80 USD. Pokud se ale zaměřím na Ask/Bid spread na akciích je mnohem, ale opravdu mnohem menší než je Ask/Bid spread na opcích, podle obrázku jenom pouhé 3 centy (Ask je 197.37 a Bid je 197.34), označeno červenou dvojkou. Proto provedu následující transakci. Nakoupím Long 100x akcie MMM za cenu Ask podle obrázku 197,37 USD a okamžitě provedu Exercise Long Put 110  opce. Co se stane a jaký bude výsledek transakce? Nákupem 100 x Long akcií MMM za cenu 197,37 USD budu mít výdaj -19.737 USD, spolu s původním nákupem Long Put opce za -805 USD budu mít celkové náklady -20.542 USD. Okamžitě nařízenou Exrcise mé Long Put 110 ale prodám svých 100x Long akcií za cenu strike, tedy 210 USD/kus a z této transakce budu mít vždy příjem +21.000 USD. Zmizí má opce, zmizí všechny akcie, na účtu mi zůstane rozdíl celé transakce -20.542 USD náklady a +21.000 ZSD tržba za prodané akcie, čistý zisk je pak +458 USD, a to je o +28 USD více, než pouhým prodejem vydělávající opce, tedy o více než 6% lepší výtěžek.

   3/ Pokud se za života opčního kontraktu vyplácejí dividendy na podkladové akcii. Mohu použít obdobnou situaci s akciemi MMM, budu mít ale opačná očekávání. 1.5.2018 jsem usoudil, že cena akcie MMM bude růst, proto jsem se rozhodl nakoupit Long Call opci, výběr strike a expirací mohu vidět na obrázku níže.

   Pro své „prorůstové“ přesvědčení jsem si vybral, při ceně akcie MMM na úrovni 195.02 USD, ITM Long Call na strike 190 s expirací za 17 dnů, za tuto opci jsem zaplatil -705 USD. Tento uptrend se potvrdila má Long call 190 začala vydělávat. Mohl jsem si vybrat ze škály různých možností, jak z obchodu vystoupit a realizovat profit. Pohledem do obchodní platformy zjišťuji, že 17.5.2018 je tzv. Ex-Dividend Day, který znamená, že pokud budu vlastnit na Open tohoto dne akcie MMM, obdržím Dividendu ve výši 1.36 USD/akcii, tedy +136 USD. Dividenda se zdaňuje 15% daní, takže čistý příjem by byl +115.60 USD, a tento by nebylo špatné získat. Provádím proto kontrolu mé Long Call 190 opční pozice ve dni předcházejícím výplatě Dividendy, tj. 16.5.2018. Mohu pak pozorovat tuto situaci.

   

   Mohu pozorovat, že v předvečer Ex-Dividend Day bych svou nakoupenou Long Call opci na strike 190 mohl prodat za +960 USD (červený kroužek), při pořizovací ceně opce ve výši -705 USD bych tak realizoval profit +255 USD. Výplata Dividendy je však motivem proto, abych provedl jinou transakci. Na Close tohoto dne zadávám instrukci Exercise a získávám na svůj účet 100x Long akcií MMM za pořizovací cenu strike, tedy za 190 USD/kus a na tuto transakci vynakládám -19.000 USD. Mám tedy, současně s pořízením Long call opce za -705 USD celkové náklady -19.705 USD. Na Ex-Dividend Day mám tedy při Open Long akcie a jsem oprávněn přijmout čistou Dividendu ve výši +115.60 USD. Tímto upravím své náklady na konečných -19.589,40 USD. Tím je splněno vše potřebné pro mé účely a na Close Ex-Dividend Day se rozhoduji akcie prodat. 

  Tento prodej akcií MMM by se mohl podařit za 200.36 USD, za tento prodej jsem utržil +20.036 USD. Při nákladech -19.589.40 USD mám čistý zisk +446,60 USD. Tento profit je téměř dvojnásobný oproti zisku vyplývajícího z pouhého prodeje opce. Provádění operací s uplatněním a přiřazením souvisejícím s výplatou dividendy se věnuji v minisérii článků o obchodování opcí a výplatách Dividendy.

   O tom, jak provádět Exercise prostřednictvím platformy TWS (Interactive Brokers) se můžete dočíst v tomto článku.


   Ve všech těchto případech, kdy provedu Exercise, je jeho důsledkem Assigment (přiřazení) nějakého vypisovatele opčního kontraktu na stejném strike a ve stejné expiraci. Pokud jste takovým vypisovatelem opce a stali jste se „obětí přiřazení“ a připadá vám nepochopitelné, proč se tak stalo, mohlo to být právě z některého z výše uvedeného důvodů. K analýze důvodů by pak mohlo posloužit objasnění základních principů Exercise v tomto článku :c)

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *