Svět dluhopisových derivátů je více než flexibilní. V minulých článcích jsem popisoval existenci a základní možnosti nakládání s „velkým“ dluhopisovým US Treasury futures kontraktem, jehož podkladovým aktivem při vypořádání je příslušný americký vládní dluhopis s Face Value 100.000 USD vybraný z koše odpovídajících emisí (Delivery Basket) upravený o koeficient nazvaný Conversion Factor. Protože je možnost obchodování založena na podkladovém aktivu – americkém vládním dluhopisu, jehož cena se pohybuje v případě dodání kolem 100.000,- USD, zdálo se, že takto vysoká suma pro případné obchody s kombinacemi dluhopis vers. futures, které jsem v článcích popisoval, se zdála pro nižší a nejběžnější traderské účty nemožná právě pro tuto kapitálovou náročnost. Pouze pro doplnění a zopakování ještě připomenu, že hodnota Treasury futures kopíruje cenu podkladového aktiva – příslušného podkladového amerického vládního dluhopisu, tedy nikoliv jeho výnos, a to nejvěrněji takového dluhopisu z možné množiny dodávaných dluhopisů, který je aktuálně pro toto dodání nejvhodnější (Cheapest-To-Delivery). Tuto mechaniku jsem konkrétně popisoval v prvním článku o dluhopisových futures Dluhopisy – XIV. Vyšší kapitálová náročnost v případě, že chci Treasury futures hedžovat dluhopisy nebo dluhopisy hedžovat Treasury futures byla nahrazena poznáním popsaným v předcházejícím článku Dluhopisy – XVII., kdy jsem se pokoušel popsat jiný dluhopisový derivát – Yield futures, který kopíruje nikoliv cenu podkladových amerických vládních dluhopisů, ale jejich aktuální výnos. Mohu tak nakládat s americkými vládními dluhopisy s daleko menší kapitálovou náročností a přitom se mohu snažit o stejné obchody, tedy pokusit se zobchodovat pohyby výnosů těchto dluhopisů nikoliv formou zachycení změny ceny podkladového dluhopisu, ale právě pouze provádět obchody na bázi změny jejich výnosů. Přestože jsou tyto Yield futures poměrně mladým dluhopisovým derivátem a jejich obliba významně roste, přišla CME, zřejmě na základě stesků a požadavků méně kapitalizovaných traderů, s dalšími dluhopisovými deriváty – Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures a Micro Ultra U.S. Treasury Bond Futures. 25.3.2024, tedy před dvěma měsíci z pohledu času, kdy píšu tento článek, bylo spouštěno obchodování s těmito deriváty a pokud jsem v minulém článku Dluhopisy – XVII. varoval, že Yield futures nejsou v žádném případě desetinou „velkých“ Treasury futures, tak právě tyto nově spuštěné Micro futures kontrakty jimi přesně jsou. Třetí dluhopisový derivát si určitě najde své místo v obchodní praxi stejně, jako si je našly Yield futures, myslím tedy, že nebude na škodu tento nový produkt prozkoumat více do hloubky, zejména s ohledem na skutečnost, že tyto Micro futures mohu obchodovat u svého brokera Interactive Brokers, jak je ostatně patrné z obrázku níže:

   Je tak na první pohled patrné, že každé z nově vytvořeného Micro futures má prozatím k dispozici časovou strukturu obsahující pouze dva kontrakty, tedy nyní aktuální JUN24 a následný SEP24. Následující řádky článku budou víceméně encyklopedickým seznámením se s těmito derivátovými novinkami, jejich případné zapojení do praxe pak aktuálně ponechám na fantazii každého čtenáře, nicméně ve světle budoucího poznání dalších dluhopisových derivátů, zejména dluhopisových opcí, je nevyhnutelné, aby popis těchto derivátů na těchto webových stránkách nechyběl.


        Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures

   Před prohlášením, že Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures je jednou desetinou „velkého“ dluhopisového destiletého Treasury futures stojí za prozkoumání, který to vlastně je. Na burze CME a potažmo v mé obchodní platformě totiž mohu obchodovat dvě „velká“ desetiletá Treasury futures:

   Klasické desetileté Treasury futures s označením ZN se aktuálně v ceně značně odlišuje od Ultra desetiletého Treasury futures s označením TN, přičemž rozdíl je více než tři body, tedy více než tři tisíce dolarů, takže prozkoumání, čeho je aktuálně popisované desetileté Micro futures desetinou je zcela jistě na místě. Pokud se vrátím ke specifikaci jednotlivých „velkých“ futures Treasury kontraktů obchodovaných na CME, mohu pak vypozorovat následující skutečnosti:

   Desetileté futures (ZN) se od Ultra desetiletého futures (TN) liší především rozsahem koše dodávaných dluhopisů, které toto každé jednotlivé futures následuje. ZN futures je možné vypořádat z koše amerických vládních dluhopisů se splatností 6 a půl až osm let, kdežto Ultra futures s označením TN bude vypořádáno americkými vládními dluhopisy se splatností 9-5/12 až deset let. Odlišnost rozsahu Delivery Basket, tedy skupiny dluhopisů, které každé toto futures sleduje, se pak samozřejmě projevuje do odlišných vlastností těchto desetiletých futures. Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, tedy Micro futures, které nyní popisuji, pak je desetinou Ultra „velkého“ desetiletého dluhopisového futures s označením TN a nikoliv klasického (a více obchodovaného) desetiletého Treasury futures s označením ZN. Mohu pak pro jednoduchost prohlásit, že Ultra desetileté futures, díky koši dluhopisů s delší splatností než jsou dluhopisy určené pro vypořádání ZN futures, budou mít větší citlivost na pohyb tržních úrokových sazeb na dluhopisech s desetiletou splatností, což by se mělo projevovat zejména vyšší durací a tedy vyšší hodnotou DV01 (Dollar Value of A One-Basis Point Change). Mohu si tuto skutečnost ověřit na stránkách CME v sekci Treasury Analytics:   

   Klasické desetileté Treasury futures ZN aktuálně vykazuje DV01 ve výši 62,72 USD a jednoduše to znamená, že pohyb úrokových sazeb na dluhopisech s desetiletou splatností o jeden bazický bod změní cenu tohoto ZN futures o +/-62.72 USD. Mohu pak stejně prozkoumat hodnotu DV01 pro Ultra desetiletého Treasury futures s označením TN, jehož desetinou je právě popisované Micro futures:

   Ultra desetileté Treasury futures vykazuje DV01 s hodnotou 84,73 USD a bude to pak znamenat (na rozdíl od DV01 pro futures ZN s hodnotou 62,72 USD), že pohyb na úrokových sazbách pro desetileté splatnosti o jeden bazický bod bude oceněno změnou TN futures o +/- 84,73 USD, tedy více o než o dvacet dolarů více než desetileté futures ZN, volatilita ceny tohoto dluhopisového futures pak bude vzhledem k pohybům tržních úrokových sazeb daleko vyšší. Musím mít proto na paměti, že Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures je desetinnou frakcí volatilnějšího „velkého“ dluhopisového Treasury futures s označením TN a nikoliv běžnějšího a obchodovanějšího Treasury futures kontraktu s označením ZN.

   Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures je tak třetím dluhopisovým derivátem, který zde na webu popisuji a pokusím se nyní podle obrázku z CME zachytit základní vlastnosti všech tří investičních nástrojů tak, jak jej do tohoto zobrazení popsali jeho tvůrci:

  Mimo informace v obrázku by pak mělo být logické, že pokud jsou listovány kontrakty na desetiletém dluhopisovém Treasury futures s expirací v MAY, JUN, SEP a DEC, tedy ve čtvrtletním cyklu, budou mít stejnou četnost expirací také jejich desetinové Micro futures. Se stejnou logikou pak bude platit, že pokud pohyb o jeden bod na velkém desetiletém Treasury futures TN představoval pohyb o +/-1.000 USD, bude stejný pohyb o jeden celý bod u Micro futures představovat pohyb +/-100 USD. V prvním sloupci obrázku (1) jsou zachyceny vlastnosti Ultra 10-Year Treasury futures kontraktu, jehož desetinový klon – Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures – je zobrazen ve vedlejším sloupci v červeném rámečku, v posledním sloupci (2) jsou zachyceny vlastnosti desetiletého Yield futures ( tato jsem popisoval v minulém článku).

Settlement (3)

   Hlavním rozdílem mezi „velkým“ a „malým“ futures spočívá v metodě vypořádání Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures (3). „Velký“ Ultra 10-Year Treasury futures kontrakt je vypořádáván dodáním podkladového dluhopisu s předem určeného koše vhodných dluhopisů, tuto proceduru nakonec ale stejně nemohu u mého brokera absolvovat, protože mi takové fyzické dodání neumožňuje a já musím nejpozději v předem stanovenou dobu před procedurou settlement pořízený futures kontrakt uzavřít jeho likvidací na volném trhu. Zásadním rozdílem je pak skutečnost, že Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures (představující desetinu tohoto velkého futures) jsou vypořádávány v penězích. Z obrázku výše vyplývá, že vypořádání je prováděno za cenu pro „velké“ Ultra desetileté Treasury Futures s tickerem TN (4). Ze specifikace Micro futures pak vyplývá níže uvedené:

   Procedura vypořádání je ale v této specifikaci velmi obecná a je tak zapotřebí jejímu načasování více porozumět. Je patrné, že se vypořádání dluhopisových Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures bude odvíjet od ceny Ultra 10-Year Treasury futures kontraktu a že konec obchodování Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures spojené s jeho vypořádáním bude o dva obchodní dny dříve než je tomu u velkého futures označeného stejným měsícem dodání. Pokud tedy pozoruji nynější dluhopisové Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures MTN JUN24, bude jeho vypořádání navázáno na „velké“ Ultra 10-Year Treasury futures s označením TN JUN24. Na obrázku níže jsou obě futures zobrazena v platformě TWS brokera Interactive Brokers:

   Zbývá nyní odhalit, v jakém konkrétním čase dochází k ukončení obchodování a vypořádání dluhopisového Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures kontraktu vzhledem k ukončení obchodování „velkého“ Ultra 10-Year Treasury futures kontraktu. Na obrázku níže je projekce tohoto termínu právě pro aktuálně obchodované Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures MTN JUN 24 a další do budoucnosti listované Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures:

   Mohu vypozorovat, že pro kontraktní měsíc JUN 24 (1) je ukončeno obchodování dne 30.5.2024 (2), což odpovídá a předchází dvoudennímu zpoždění termínu „First Delivery Day“ pro „velký“ Ultra 10-Year Treasury futures kontrakt označený TN JUN24, který je určen na 3.6.2024 (3). Pro potvrzení First Delivery Day pro jakékoliv dluhopisové Ultra 10-Year Treasury futures v budoucnosti mohu využít specifikaci tohoto kontraktu na stránkách CME. Mohu pak mít k dispozici následující obrázek s termíny First Delivery Day pro „velké“ desetileté dluhopisové futures:

   Termíny ukončení obchodování Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures pak mohu v budoucnosti velmi snadno stanovovat podle tohoto kalendáře „významných dnů“ života velkých Ultra 10-Year Treasury futures kontraktů, jehož jsou desetinou. Tento kalendář je pak k dispozici na stránkách CME pro každé „velké“ Treasury futures. Pro uživatele obchodní platformy TWS brokera Interactive Brokers je pak možné toto ukončení obchodování pozorovat pouhým klinutím na specifikaci Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures v řádku platformy:

    Settlement cena je pak zveřejněna na stránkách CME zde, zobrazení této hodnoty by pak mohlo vypadat následovně: 

   Vypořádání je provedeno podle settlement ceny „velkého“ Ultra 10-Year Treasury futures kontraktu pro daný kontraktní měsíc pro den, kdy odpovídající Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures expiruje. Pokud by dnem expirace byl den, který je znázorněn na obrázku, tak vypořádací cena pro Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures MTN JUN24 by byla 111.230. Mohu pak pro nakoupené Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures například za cenu 108.850 konstatovat, že jsem na této investici vydělal (111.230 – 108.850 = 2.380) částku (2.380*100 USD) ve výši +238 USD.

DV01 (5)

   Dolarová hodnota pohybu jednoho bazického bodu (DV01) je pro Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures odvozena od DV01 „velkého“ Ultra 10-Year Treasury futures kontraktu. Pokud jsem na obrázku výše vypozoroval, že DV01 pro Ultra 10-Year Treasury futures kontrakt s expirací JUN24 byla 84.73 USD, potom DV01 příslušného Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures s expirací JUN 24 bude desetinová, tedy na úrovni 8.473 USD. Pohyb o jeden bazický bod na tržních úrokových sazbách s desetiletou splatností bude znamenat změnu cenu Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures kontraktu JUN 24 o +/-8.473 USD.


Micro Ultra U.S. Treasury Bond Futures

  V encyklopedickém popisu aktuální novinky na CME pak mohu pokračovat také s Micro futures na americké bondy, tedy americké vládní dluhopisy se splatností více než 25 let. Toto „desetinové“ Micro futures pak musím nejdříve podrobit zkoumání, čeho je vlastně desetinou. V tomto případě je to jednodušší než u desetiletých Treasury futures, protože popisované Micro Ultra U.S. Treasury Bond futures je desetinou „velkého“ Ultra U.S Treasury Bond Futures z obrázku níže:

   Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures je zcela identickým desetinovým klonem „velkého“ Ultra U.S Treasury Bond Futures, které kopíruje americké vládní dluhopisy se splatností od 25 do 30 let. Mohu pak, stejně jako u výše popisovaného desetiletého Micro futures odhalit základní rozdíly mezi „velkým“ Ultra U.S Treasury Bond Futures a jeho desetinovou variantou.

  Z obrázku mohu vypozorovat, že základní vlastnosti, které bych měl o těchto Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures vědět, jsou obdobné jako u desetiletých Micro futures. Základní a nejvýraznější vlastností je vypořádání tohoto Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures, které opět probíhá v penězích (1). Nedodávám tak jako v případě „velkého“ Ultra U.S Treasury Bond Futures fyzické americké vládní dluhopisy s Delivery Basket vhodných dluhopisů, ale Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures je vypořádáno u konce svého obchodování a expirace za settlement cenu „velkého“ Ultra U.S Treasury Bond Futures v tento konkrétní den (2). Desetinové napodobování je pak odraženo také v hodnotě DV01 Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures, které je desetkrát menší, než jeho hodnota pro „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures (3). Pokud v obrázku vidím hodnotu DV01 ve výši 20.47 USD, pak je to aktuální hodnota ke dni, kdy byl tento obrázek vytvořen, jeho přesnou aktuální hodnotu pak mohu opět vypozorovat na stránkách Treasury Analytics:

   Pokud má ke dni, kdy píšu tento článek, „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures hodnotu DV01 na úrovni 198.06 USD, bude mít toto Micro futures hodnotu DV01 na odpovídající úrovni 19.806 USD. Každý pohyb na úrokových sazbách pro americké vládní dluhopisy se splatností 25+ let o jeden bazický bod pak pohne cenou tohoto Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures o +/-19.806 USD.

   Ukončení obchodování a vypořádání Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures je pak stejné jako u desetiletého Micro futures, obchodování končí a Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures expiruje dva obchodní dny před First Delivery Date pro „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures. Mohu se tak opět podívat do „kalendáře akcí“ pro „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures zde, abych zjistil, že pro aktuální JUN 24 „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures je tímto dnem opět 3.6.2024 (stejně jako u desetiletého JUN 24 futures), proto bude s Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures ukončeno obchodování podle tohoto dvoudenního časového klíče ke dni 30.5.2024.

   Datum ukončení obchodování pak mohu také kontrolovat nebo přímo zjišťovat v mé platformě TWS brokera Interactive Brokers ve specifikaci tohoto Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures:

   Settlement cena pak bude odvozena od settlement ceny pro „velké“ Ultra U.S Treasury Bond Futures pro tento den. Pokud by Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures expirovalo nyní, mohl bych tyto hodnoty pozorovat na stránkách CME zde:

   Pokud bych tedy pořídil Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures za cenu 121.450 bodu a settlement cena by byla podle obrázku na úrovni 124,050 bodu, činil by můj profit (124,050 – 121,450)*100 USD částku +260 USD.


   Zcela popisný článek měl za úkol ukázat a přiblížit třetí dluhopisový derivát, který mohu velmi jednoduše a pohodlně obchodovat. Mohu tak v krátkém souhrnu konstatovat, že mám nyní základní pojem o dluhopisových „velkých“ Treasury Futures, tato se obchodují pro různou splatnost podkladových dluhopisů. Mohu tak pozorovat dluhopisové futures kontrakty pro 2-Year US Treasury Note, 3-Year US Treasury Note, 5-Year US Treasury Note, 10-Year US Treasury Note, Ultra 10-US Year Treasury Note, US Treasury Bond, 20-Year US Treasury Bond a Ultra US Treasury Bond.

   Tyto dluhopisové futures kopírují cenu podkladových dluhopisů podle jejich splatností s Face Value 100.000 USD, mimo 2-Year US Treasury Note a 3-Year US Treasury Note, které kopírují pohyb podkladových dluhopisů s Face Value ve výši 200.000 USD.

    K těmto velkým futures přibyl nyní další derivát popisovaný v tomto článku, dvě desetinová Micro futures – Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures a Micro Ultra U.S Treasury Bond Futures. Destinovým kontraktem tak nedisponují všechna výše uvedená „velká“ Treasury futures, ale pouze dluhopisové Ultra 10-US Year Treasury Note Futures a dluhopisové Ultra US Treasury Bond Futures. Obě tyto zmenšeniny napodobují jejich velké vzory, základní odlišností je pouze jejich vypořádání v penězích. Stejně jako u „velkých“ futures je jejich pořízení sázkou na pohyb ceny podkladových dluhopisů, v obou případech ale pouze z Face Value 10.000 USD.  Obě Micro Treasury futures mohu také obchodovat u svého brokera:  

   Třetím derivátem popisovaným v článku Dluhopisy – XVII. jsou dluhopisové Yield Futures. Tyto dluhopisové futures nekopírují ceny podkladových dluhopisů, ale jejich výnos. Mohu aktuálně spekulovat na pohyb úrokových sazeb dluhopisů se splatnostmi odrážejícími se v názvu těchto Yield Futures, tedy 2-Year Treasury Yield, 5-Year Treasury Yield, 10-Year Treasury Yield a 30-Year Treasury Yield. Všechy čtyři dluhopisové Yield futures mohu také obchodovat u svého brokera:

            

   Poznání těchto druhů dluhopisových derivátů je významné pro další obchodní souvislosti. Mohu tak již nyní vyhodnotit luxus existence podkladového aktiva – podkladových amerických vládních dluhopisů, které tyto dluhopisová futures sledují. Mohu tak, na rozdíl od jiných futures kontraktů, tato podkladová aktiva aktivně pořizovat a moci upravovat rizika z těchto případných derivátových pozic. Těžko mohu tohoto dosáhnou v případě kukuřice, hovězího dobytka nebo například ropy, pořizovat podkladové pozice na těchto kontraktech je pro obchodníka zcela nemožné…:c)   

   Komentáře a příspěvky k tomuto článku prosím směrujte do Diskuzního fóra do tohoto vlákna :c)     

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet