Exercise (uplatnění) opčního kontraktu je nejmocnější nástroj vložený do rukou držitele opce a tvoří základní výbavu obchodního arsenálu protřelého opčního obchodníka. Je neuvěřitelné, jak málo je běžnými opčními tradery Exercise využíváno a jak malé je povědomí o jeho principu. Exercise je právo držitele Long opce amerického typu (Call nebo Put) kdykoliv za dobu trvání opčního kontraktu nakoupit nebo prodat podkladové aktivum (akcie, futures…) za cenu strike drženého kontraktu. Exercise je tedy neodejmutelné právo, můžeme jej kdykoliv využít a nikdo nám v něm nemůže bránit. Protože nám z drženého opčního toto právo vyplývá a svědčí, musí být na druhé straně někdo, kdo má opačnou povinnost a tuto musí strpět – takovou povinnost a nutnost strpět uplatnění práva provést Exercise držitelů opcí jsou vypisovatelé odpovídajících opčních kontraktů na odpovídajích strikes a s odpovídající expirací (tedy ti co mají Short Call nebo Short Put opční kontrakty). Povinnost strpět Exercise opčního kontraktu se nazývá Assignment (přiřazení) a je to událost, která tak může postihnou jenom ty, kteří opce vypsali. Jak to ale vlastně probíhá prakticky?

   Pokyn Exercise zadává běžný opční obchodník ve své opční platformě. Pokud tedy vlastním opci Long Call AAPL na strike 210 a kliknu ve své platformě na tlačítko „Exercise“, znamená to, že jsem uplatnil své právo držitele opčního kontraktu a chci toto právo (za které jsem zaplatil jeho cenu – cenu opce při jejím pořízení) „přetavit“ do držení akcií (jak se to dělá prakticky u Interactive Brokers je popsáno v tomto článku). Touto transakcí takto držitel Long Call „přivolá“ na svůj účet 100 Long akcií AAPL za cenu 210 USD/kus (hodnota strike opce). Transakce proběhne ve vteřině, opce zmizí a já vidím na svém účtu akcie AAPL za 210 USD/kus. Kde se ale vzaly ony akcie? Kdo mi je vlastně dal?

  Pro zjednodušenou představu. V minulém článku jsem uvedl, že garantem plnění opčních kontraktů na americké akcie je clearingová instituce OCC (Option Clearing Corporation). Do této instituce se sbíhají po každodenním ukončení obchodování všechny opční kontrakty a jsou tam vypořádávány. OCC má své členy – brokery – kteří pro své klienty, opční obchodníky, zprostředkovali nákupy a prodeje opčních kontraktů, má tedy přehled, který broker eviduje jaké zobchodované opční kontrakty. Kliknout na tlačítko „Exercise“ mám možnost ve své platformě do 16:30 amerického času (EST). Broker doručí tento požadavek na Exercise do OCC. Tato instituce, v rámci vypořádání opčních kontraktů ví, kteří brokeři na svých účtech evidují klienty s vypsanými Short Call opčními kontrakty na akcie AAPL se strike 210. Podle náhodného algoritmu vybere mezi těmito jednoho z nich a tento provede vyplnění mého příkazu Exercise. Prakticky to znamená, že tento náhodně vybraný broker, jehož klient vypsal Short Call AAPL 210, tomuto svému klientovi jeho Short Call zruší a vezme mu z účtu 100 akcií AAPL, které jsou předmětem mého Exercise. Pokud je tento klient na účtu momentálně nemá (a většina čistě opčních obchodníků je opravdu nemá) otevře mu tento broker Short pozici na akcií AAPL. Shrnuto to znamená, že já po Exercise mám 100 x Long akcií AAPL a žádnou Long Call opci a označený klient, který měl Short Call opci má po mém Exercise 100 x Short akcií AAPL a také již nyní žádnou Short opci. Tento klient tak prošel procedurou Assignment (přiřazení). Mě akcie na účet přibyly a jemu z účtu zmizely, nikomu nic nechybí. Protože procedura Assignment probíhá po uzavření amerických trhů (pro nás je noc), tak zpravidla v našich ranních až dopoledních hodinách se takto „přiřazený“ trader dozvídá, že mu byla opce přiřazena a že se mu tedy na účtu objevují Short akcie AAPL (dostává upozornění o této skutečnosti – Notice of Assignment). Zjednodušený princip této procedury pak vysvětluje, proč já mám po kliknutí na „Exercise“ tlačítko své akcie na účtu hned, kdežto chudák vypisovatel to zjistí až druhý den před otevřením trhů. Můj broker totiž ví, že mu OCC garantuje vyplnění mého Exercise, proto mě akcie na účet připíše ihned, zjednodušně mi je dodá z „vlastních zásob“. Já jsem nařídil Exercise jednoho mého kontraktu na strike 210, takových obchodníků jako jsem já jsou ale například stovky, takže existují také stovky vypisovatelů opcí na stejný podklad a stejný strike se stejnou expirací, roztroušených po účtech jiných brokerů, a nikdo z nich ve chvíli mého Exercise neví, kdo bude tím „Černým Petrem“, který bude OCC a svým brokerem vybrán, aby uspokojil můj Exercise požadavek, toto totiž probíhá po zavření trhů, jak výše uvedeno. Náhodné procedury výběru brokerů a jejich klientů při procesu Exercise opčních kontraktů budou předmětem dalších pojednání spojených zejména s tzv. „dividendovými obchody“.

   Pokud budu držet své opce do expirace a tyto budou při této své expiraci alespoň 1 cent ITM („v penězích“), budu tzv. automaticky Exercised, nemusím žádnou proceduru spouštět klikáním na tlačítko v platformě, všechno zařizuje OCC. Ve světle příkladu s Long Call opcí na AAPL a strike 210 by to konkrétně znamenalo, že pokud při expiraci bude cena AAPL činit 210,01 USD, tedy jeden cent nad mým strike, budu automaticky Exercised, OCC provede příslušnou proceduru během expiračního víkendu a já v pondělí uvidím na svém účtu přivolané 100x Long akcie.

Proč bych měl provádět Exercise?

  Především by mělo být jasné, kdy Exercise určitě neprovádět. Obecně lze říct, že to bude tehdy, když bude moje Long Call OTM („mimo peníze“), tedy v případě, že opce nemá žádnou Vnitřní Hodnotu. Takovým Exercise nic nezískám, ba naopak, způsobí mi to pravděpodobně okamžitou ztrátu. V situaci, kdy se AAPL obchoduje za 205 USD, mám za -160 USD nakoupenou Long Call AAPL na strike 210. Pokud bych se rozhodl provést její Exercise, získám na účet 100 x akcie AAPL za pořizovací cenu, kterou je hodnota strike, tedy za 210 USD/kus. Protože se ale tato akcie na trhu momentálně obchoduje za 205 USD, na každé akcii bych ztratil 5 USD, celkově bych prodělával -500 USD – pořizovací cena Long Call -160 USD, takže celkem -660 USD. Toto by nebylo dobré obchodní rozhodnutí, draze bych nakoupil a levně prodal. Kdy se to tedy hodí?

   1/ Pokud je opce ITM („v penězích“), a to tak hluboce „v penězích“, kdy opce již nemá „žádné Prémium“ a obchoduje se za paritu. V tom případě se cena takové opce pohybuje stejně jako její podklad a pokud chci z opční pozice vystoupit a ukončit úspěšný obchod, tak provedením Exercise získám podklad, který si mohu ponechat nebo jej prodat na volném trhu a realizovat zisk.

   2/ Pokud chci vystoupit z opčního obchodu například na Long opci, která je již „v penězích“ a chci co nejvíce vytěžit z jejího prodeje a neztratit zbytečné peníze na Ask/Bid spreadu. Uvedu jednoduchý příklad. 11.5.2018 jsem nabyl silného přesvědčení, že cena akcie MMM bude klesat, proto jsem tento svůj názor přenesl do pořízení Long Put opce. Pohledem do opčního řetězce jsem mohl vybírat z mnoha možností, má volba nakonec padla na ITM opční kontrakt, jak je možné pozorovat na obrázku.

   Při ceně MMM na úrovni 205.16 USD jsem si vybral Long Put na strike 210 a za tuto opci jsem utratil -805 USD. Pořízená opce má expiraci za 28 kalendářních dnů. Můj předpoklad se vyplnil a cena opce začala opravdu klesat. Rozhodl jsem se, že pozici ukončím a realizuji svůj zisk. Pohledem na aktuální rozložení cen opcí a akcií mohu pozorovat na obrázku níže.

   Z uvedeného rozložení ceny není pouhým okem patrné, proč bych se měl zabývat „nějakým Exercise“, když mohu opci prodat přímo na trhu. Při současné ceně MMM na úrovni kolem 197 USD bych byl schopen drženou Long Put opci na strike 210 prodat za její prodejní cenu (Bid) +1.235 USD, označeno v obrázku bílou jedničkou, celkový profit by pak byl -805 USD (pořízení opce) +1.235 USD (prodej opce) = celkem +430 USD profit.

   Mohu ale postupovat jinak a efektivněji. Exercise Long Put opce obecně znamená, že mohu prodat držené Long akcie za cenu strike mé opce. Pokud je již na svém účtu budu mít jprovedením Exercise se jich zbavím přesně za tuto strike cenu. Mohu tak využít základního práva držitele Long Put opce, kdykoliv prodat za cenu strike, ať je cena akcie v danou chvíli jakákoliv. Nemohu si nevšimnout, že Ask/Bid spread na opci je velmi široký (bílá jednička), Put opci na strike 210 mohu prodat (Bid) za 1.235 USD a nakoupit (Ask) za 1.315 USD, to je velmi velký rozdíl, konkrétně 80 USD. Pokud se ale zaměřím na Ask/Bid spread na akciích je mnohem, ale opravdu mnohem menší než je Ask/Bid spread na opcích, podle obrázku jenom pouhé 3 centy (Ask je 197.37 a Bid je 197.34), označeno červenou dvojkou. Proto provedu následující transakci. Nakoupím Long 100x akcie MMM za cenu Ask podle obrázku 197,37 USD a okamžitě provedu Exercise Long Put 110  opce. Co se stane a jaký bude výsledek transakce? Nákupem 100 x Long akcií MMM za cenu 197,37 USD budu mít výdaj -19.737 USD, spolu s původním nákupem Long Put opce za -805 USD budu mít celkové náklady -20.542 USD. Okamžitě nařízenou Exrcise mé Long Put 110 ale prodám svých 100x Long akcií za cenu strike, tedy 210 USD/kus a z této transakce budu mít vždy příjem +21.000 USD. Zmizí má opce, zmizí všechny akcie, na účtu mi zůstane rozdíl celé transakce -20.542 USD náklady a +21.000 ZSD tržba za prodané akcie, čistý zisk je pak +458 USD, a to je o +28 USD více, než pouhým prodejem vydělávající opce, tedy o více než 6% lepší výtěžek.

   3/ Pokud se za života opčního kontraktu vyplácejí dividendy na podkladové akcii. Mohu použít obdobnou situaci s akciemi MMM, budu mít ale opačná očekávání. 1.5.2018 jsem usoudil, že cena akcie MMM bude růst, proto jsem se rozhodl nakoupit Long Call opci, výběr strike a expirací mohu vidět na obrázku níže.

   Pro své „prorůstové“ přesvědčení jsem si vybral, při ceně akcie MMM na úrovni 195.02 USD, ITM Long Call na strike 190 s expirací za 17 dnů, za tuto opci jsem zaplatil -705 USD. Tento uptrend se potvrdila má Long call 190 začala vydělávat. Mohl jsem si vybrat ze škály různých možností, jak z obchodu vystoupit a realizovat profit. Pohledem do obchodní platformy zjišťuji, že 17.5.2018 je tzv. Ex-Dividend Day, který znamená, že pokud budu vlastnit na Open tohoto dne akcie MMM, obdržím Dividendu ve výši 1.36 USD/akcii, tedy +136 USD. Dividenda se zdaňuje 15% daní, takže čistý příjem by byl +115.60 USD, a tento by nebylo špatné získat. Provádím proto kontrolu mé Long Call 190 opční pozice ve dni předcházejícím výplatě Dividendy, tj. 16.5.2018. Mohu pak pozorovat tuto situaci.

   

   Mohu pozorovat, že v předvečer Ex-Dividend Day bych svou nakoupenou Long Call opci na strike 190 mohl prodat za +960 USD (červený kroužek), při pořizovací ceně opce ve výši -705 USD bych tak realizoval profit +255 USD. Výplata Dividendy je však motivem proto, abych provedl jinou transakci. Na Close tohoto dne zadávám instrukci Exercise a získávám na svůj účet 100x Long akcií MMM za pořizovací cenu strike, tedy za 190 USD/kus a na tuto transakci vynakládám -19.000 USD. Mám tedy, současně s pořízením Long call opce za -705 USD celkové náklady -19.705 USD. Na Ex-Dividend Day mám tedy při Open Long akcie a jsem oprávněn přijmout čistou Dividendu ve výši +115.60 USD. Tímto upravím své náklady na konečných -19.589,40 USD. Tím je splněno vše potřebné pro mé účely a na Close Ex-Dividend Day se rozhoduji akcie prodat. 

  Tento prodej akcií MMM by se mohl podařit za 200.36 USD, za tento prodej jsem utržil +20.036 USD. Při nákladech -19.589.40 USD mám čistý zisk +446,60 USD. Tento profit je téměř dvojnásobný oproti zisku vyplývajícího z pouhého prodeje opce. Provádění operací s uplatněním a přiřazením souvisejícím s výplatou dividendy se věnuji v minisérii článků o obchodování opcí a výplatách Dividendy.

   O tom, jak provádět Exercise prostřednictvím platformy TWS (Interactive Brokers) se můžete dočíst v tomto článku.


   Ve všech těchto případech, kdy provedu Exercise, je jeho důsledkem Assigment (přiřazení) nějakého vypisovatele opčního kontraktu na stejném strike a ve stejné expiraci. Pokud jste takovým vypisovatelem opce a stali jste se „obětí přiřazení“ a připadá vám nepochopitelné, proč se tak stalo, mohlo to být právě z některého z výše uvedeného důvodů. K analýze důvodů by pak mohlo posloužit objasnění základních principů Exercise v tomto článku :c)

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet

21 thoughts on “Exercise (uplatnění) opcí”

 1. Ahoj, rád bych se poradil s nemilou záležitostí, která čistě náhodou skončila ziskem, ale uvádí mě do nejistoty. Včera jsem měl na účtu 100xSPY z přiřazení dřívějšího opčního time spreadu (jak se tam dostaly ale není důležité). Dále jsem měl také 1x conversion na strike 267 s expirací včera. O pozici jsem se nestaral jako vždy, přesvědčen, že 100xSPY zmizí buďto s assignment CALL 267 nebo auto exercise PUT 267. SPY včera zakončila na ceně 267,50 (ve 22:00 našeho času). Dnes kontroluji účet a 100xSPY mám stále na účtu a obě opce expirované. Čistě se štěstím (a značně rozladěn) jsem prodal za 267,53 před chvílí. Jakou mám zásadní neznalost, která uvádí conversion do rizika, že podlklad nezmizí z účtu? Majitel CALL patrně zrušil auto exercise, protože SPY klesala po close a exercise by pro něho bylo nevýhodné. Jak mohu rozpoznat tuto situaci? Obchoduji „hobby“ už poměrně dlouho a pořád objevuji svoje základní neznalosti :). Předpokládám, že jak padala cena SPY, tak jsem měl po close tu short CALL koupit a long PUT ručně nastavit exercise. Musím tedy sledovat vývoj ceny i po close? Opce ale mohu obchodovat jen do 16:15 a protější strana může zrušit exercise až do 16:40! Děkuji, Pavel

  1. Ahoj Pavle,
   jediné nebezpeční Conversion je situace, kdy cena skončí přesně na hodnotě strike opcí tvořících Conversion. Opce je automaticky Assigned nebo Exercised v případě, že je alespoň jeden cent „v penězích“, takže pokud je strike 267.50 tak při ceně SPY 267.50 USD to znamená, že jsou obě opce bezcenné a takto také vyprší.

   Z obrázku vyplývá, že se to Tobě takto přihodilo. To, že cena skončí přesně na strike se připisuje tzv. „Pinninig the Strike“ efektu, kdy je značný Open Interest těsně před expirací na opcích Call i Put na tomto strike a držitelé těchto opcí se snaží hedžovat své opce nákupy podkladů těsně před expirací, protože jsou to Call i Put opce a v obou formách Long i Short, tak toto nakupování a shortování podkladů (kdy je jeho cena velmi poblíž strike) má za následek oscilaci podkladu kolem strike těchto opcí (…a „přišpendlení“ jeho ceny k tomuto strike). Praktická obchodní rada je taková, že pokud vidíš takovou velmi těsnou oscilaci těsně před Close, tak to znamená, že opce mají velmi malou hodnotu, takže je třeba vsadit na jistotu a likvidovat Short Call za „nějaké drobné“ a provést pokyn Exercise z platformy (tak, jak jsem popisoval v článku), tím je zaručeno, že nebudu mít žádnou pozici po expiraci, protože pokyn Exercise se vyplní na základě mého požadavku a nikoliv jako výsledek automatické procedury clearingu, cena podkladu totiž může spadnout po Close obchodování opcí velmi nepatrně pod strike Long Call a ta by vypršela jako „bezcenná“. Ahoj, Jirka :c)

 2. Mnohokrát děkuji za reakci. Na takovou situaci, kdy se cena pohybuje kolem strike si dávám vždy dobrý pozor. V pondělí ale byla close cena dostatečně daleko. Moje conversion byla na ceně 267. Close SPY 267,5. Po close ale cena prudce spadla. Dle mého názoru majitel protějšku mojí short CALL 267 (tedy majitel long CALL 267) zrušil dobrovolně exercise. Mě tedy zůstaly akcie a riziko bez zajištění. Opce SPY mohu obchodovat až do 16:15. Mohl jsem tedy reagovat. Mohu se zeptat na jednu začátečnickou otázku?
  Kdo hýbe s cenou akcie po close?
  V dokumentu OCC jsem našel, že rozhodující cena pro clearing je cena posledního obchodu v „regular trading hours“ a že není brán zřetel k „after hours“. Z toho mi vyplývá, že se opravdu musel můj protějšek práva na exercise vzdát (kvůli padající ceně po close), protože OCC měla rozhodující cenu 267,50 a jeho CALL byla v penězích. Uvažuji dobře?

  1. Ahoj Pavle,
   při ceně 267.50 není Short Call 267.50 „v penězích“, to je až od ceny 267.51 a vyšší, proto tato Short Call vypršela jako bezcenná. Pro vypořádání v OCC je to stanovená cena jak popisuješ a jelikož Last bylo na 267.50, tak se nic nestalo. Instrukci Exercise, pokud se neprovede při ručním zadávání okamžitě a visí v platformě, můžeš do určité doby po Close (do 16:30 amerického času) zrušit. V článku Exercise (prakticky u IB) jsem popisoval proceduru zadávání příkazu k Exercise, kde je možné si vybrat, jestli ji mohu ještě do „Cuttoff Time“ zrušit. Ty se ale pravděpodobně ptáš na něco jiného. Pokud opce dojde k vypořádání do OCC po Close při expiraci a je opravdu „v penězích“ alespoň jeden cent, tak je automaticky Exercised. Toto se nestane jenom v případě, že OCC obdrží „jinou instrukci“ a tou je odmítnutí Exercise.

   TWS měla kdysi tuto odmítací možnost přímo v platformě (Lapse Exrcise), nyní to tam již není a při zadávání Exercise přes Okno Exercise tam taková možnost chybí, je tedy nutné poslat přes Message Center speciální Ticket s tímto požadavkem. Pak je pravdou, že pokud někdo odmítne Exercise ITM Long opce, tak musí být někdo, kdo toto přiřazení na Short opci neutrpí, protože by se pak musely někde hromadit pozice podkladů, které by byly jedné straně dodány/odebrány na základě přiřazování ale protistrana by chyběla, protože nejsou ti, kteří odebírají/dodávají na základě Exercise. Z logiky věci vyplývá, že je divné, když má někdo opci „v penězích“ (má nějakou hodnotu) a odmítá ji prodat nebo nechce podklady, když jsou na trhu za lepší peníze, možná na podklad nemá volné peníze…, také je možná tebou popisovaná varianta z obavy při pondělním Open ze ztráty z otevřené (exercise získané) akciové pozice. Exercise Long Put totiž prodává akcie za strike, takže pokud již akcie má, tak si může myslet, že jejich cena poroste a nechce se jich zbavit a pokud je nemá, tak bude mít 100x Short akcie a může předpokládat, že cena opět poroste a bude mít ztrátu z tohoto akciového shortu. Myslím ale, že je to opravdu silná kuriozita a není to tvůj případ, protože ten tvůj je Last cena = Cena strike, což je sice také kuriozita, ale více pravděpodobná, než odmítnutí Exercise. Musím říct, že se mi toto ještě nestalo, aby cena nebyla přesně strike a já nebyl přiřazen. Snad jsem odpověděl, ahoj a měj se, Jirka :c)

 3. Děkuji za odpověď. Je tu trochu nedorozumění. Moje conversion bylo 267,00. CALL byla opravdu dostatečně v penězích. Nevím, za co mě chtěli u IB potrestat a hodili to na mě 🙂 V úterý obě (CALL i PUT) opce na strike 267,00 „expired“. Mám jediné vysvětlení, které ukazuje na risk, který jsem dříve nezvažoval: těsně po close cena spadla a někdo věřil, že v úterý to koupí levněji. Nemám ve svém okolí přátele spekulanty, tak jsem chtěl problém prodiskutovat (tímto se omlouvám, že stále komentuji tuto zvláštní skutečnost). Vrtá mě hlavou, že pokud se něco podobného stane na akcii jejíž opce nelze po close (jako u SPY) obchodovat, tak se nedá na prudký pokles/nárůst adekvátně zareagovat.

  1. Ahoj Pavle,
   komentáře jsou od toho, aby se komentovalo nebo řešil problém, takže to je OK. Pokud byla Conversion na 267 a cena zakončila na 267.50 USD, tak tomu opravdu nerozumím a s tímto jsem se ještě nesetkal. Dost by mě zajímala odpověď podpory IB, protože se mi varianta s „odmítnutím Exercise“ prostě nezamlouvá, zejména u SPY, kde je brutální likvidita a Open Interest, takže i tím by se měl minimalizovat dopad případné „odmítnuté Exercise“. Možná měl někdo z čtenářů podobný případ, takže by mohl nějak „vysvětlit nevysvětlitelné“ (alespoň pro mě)..Jak je vidět, pořád je se co učit, ahoj, Jirka :c)

  1. Ahoj Jakube,
   dál jsem se tímto nezabýval, možná, pokud se Pavel dotazoval na podpoře IB, tak by mohla být užitečná jejich odpověď, to ale nevím, ahoj, Jirka :c)

 4. Ahoj, cítím se provinile, podporu IB jsem nekontaktoval. Situaci si vysvětluji následovně:
  Skutečnosti:
  1) Moje PUT 267 nebyla automaticky exercised, takže OCC měla rozhodující cenu nad 267 (to je OK, cena byla 267,50)
  2) Moje vypsaná CALL 267 nebyla assigned a zůstaly mně akcie (to už není tak OK).
  3) Když jsem sledoval cenu SPY po close, tak relativně dost klesala. Po 40 minutách (16:40) až na 266,3.
  4) Opce SPY lze obchodovat do 16:15.
  5) Příkaz k dobrovolnému odmítnutí exercise lze zadat do 16:40.
  Z výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že majitel CALL 267 dobrovolně odmítnul exercise. Potom musí IB vybrat nějakým mechanismem na koho to padne. Proč odmítnul se mohu jen domnívat. Myslím, že nebyl v nějaké opční situaci jako spred, butterfly, reversal nebo jiné (a tak nám v tom dělá nepořádek 🙂). Třeba například před close nestihl prodat požadovaný počet short akcií (v inkriminovaném dni šla cena SPY prudce nahoru a hranici 267 překročila ještě naposledy v 15:30). Pokud měl potom jenom tu CALL 267 (a nebo více kusů) a viděl jak SPY klesá po close, tak ji neuplatnil, protože se obával prodělku.
  Stanovil jsem si tedy širší pásmo ve kterém obchod uzavírám, jako by byl velmi blízko vlastněnému strike (jak Jirka popisuje výše). To by pak mělo být opravdu „tuti“. Jinak si ale myslím, že co se stalo je jen velmi, velmi sporadický jev. Jeho pravděpodobnost ale neumím vyčíslit.
  Výše uvedené řádky podrobte prosím vlastnímu kritickému úsudku. Jsem amatér. Budu tedy kontaktovat podporu a dám vědět. Ať přispěji něčím hodnotnějším.

  1. Ahoj Pavle, takto to opravdu vypadá na odmítnutí Exercise pro Long Call, které je „v penězích“ a jehož důsledkem je odpovídající chybějící přiřazení (které jsi očekával). Musíme pracovat s vědomím, že se to prostě může stát a potvrzuji, že je to velmi vzácný úkaz. Já tedy obchoduji již dlouho a přiřazování/uplatňování je trvalou a častou součástí mých obchodů a ještě se mi toto nepřihodilo. Já si taky nakonec myslím, že ti z podpory IB nic světoborného nenapíšou, protože jejich odpovědi jsou v posledních obdobích dost vágní a někdy i nepřesné, takže se možná nemusíš dotazem nějak vysilovat. Bude tak třeba se spoléhat na „vzácnost“ takového jevu. Ještě se mi vybavuje, že v minulosti měla platforma TWS přímo možnost v menu volby „Lapse Exercise“, ale nyní je již v platformě nenacházím, takže se toto odmítání Exercise musí pravděpodobně dělat prostřednictvím Message Center, což není tak komfortní, ahoj, Jirka :c)

  2. Ahoj, vrtalo mi hlavou, kam zmizela možnost odmítnout Exercise s platformy TWS. Pokud mám opční nakoupený kontrakt, tak mohu provést instrukci Exercise přímo z řádku platformy, to jsem popisoval tady http://dobretrejdy.com/?p=1081. Nevšiml jsem si, že právě tam je tato možnost volby jejího odmítnutí, viz obrázek

   Ahoj, Jirka

 5. Zdravím,
  předem se omlouvám za tento dotaz, ale není mi zcela jasné, jak je to s pokynem Exercise, pokud nemám na účtu prostředky na nákup akcií ?
  Děkuji.

  1. Ahoj,
   záleží na brokerovi. Obecně mohu komentovat situaci u IB. Mohou nastat dvě situace, pokud zadáš pokyn Exercise za života opčního kontraktu (například po Close uprostřed týdne), tak jsou ti akcie doručeny (Long nebo Short podle typu opce). V případě, že peníze nemáš, tak tě bude IB upozorňovat, že nemáš peníze (Current Excess Liquidity bude záporné číslo) a aby jsi je dodal. Pokud takto neučiníš, zavře ti tolik akciových pozic, aby jsi měl účet v kladných číslech. Ve druhé situaci, před expiračním Close, ti bude vyskakovat z platformy hláška, že na hrozící automatické Exercise pro držené opce „v penězích“ nemáš peníze a může se tak stát, že ti bude zavřená pozice na opcích, které by tyto „nekryté“ Exercise měly přivodit (před expiračním Close), pokud bude expozice na budoucích akciích nevelká, Exercise může proběhnout, ale bude se opakovat vyskakování hlášky (v pondělí), že na uplatněné akcie nemáš, aby jsi opět dodal peníze nebo ti akciovou pozici uzavře nebo zredukuje na požadovanou velikost….Ahoj, Jirka :c)

 6. Ahoj,
  děkuji moc za odpověď. Jestli tedy chápu dobře, akcie se mi na účtu alespoň krátkodobě objeví… Pokud akcie budou „kryté“ jinou opční pozicí, pak to bude bez problémů? Co například dividendy? Jak by to bylo s dividendou, pokud zadám pokyn Exercise před Ex-Dividend Day, na Long akcie nemám peníze na účtu, ale tyto akcie by byly „kryté“ jinou opční pozicí.. Akcie se mi tedy objeví na účtu a bude připsána dividenda? Ahoj a díky moc za vyjasnění…..

  1. Ahoj,
   tyto popsané situace by se měly týkat marginového účtu, z Cash účtem nemám zkušenosti, pravděpodobně by byl odmítnut samotný pokyn Exercise pro nedostatečné peníze na účtu. Krytí nabytých akcií jinou opční pozicí nemá na takové „držení bez peněz“ žádný vliv, broker vyhodnocuje tvůj účet z pohledu dostatku/nedostatku peněz na účtu. Příklad, budu mít 10x Call Bull Spread AAPL +170/-180 a cena se bude pohybovat mezi strike na úrovni 175 USD. Těchto 10x CBS mě stálo 10x -150 USD, tedy -1500 USD a není mi blokován žádný margin, protože maximální možná ztráta CBS je jen cena tohoto pořízení. Long Call 170 bude nyní, při ceně AAPL 175 USD, „v penězích“ a já zadám po Close ve středu pokyn Exercise, na mém účtu se objeví ve čtvrtek ráno 1000x Long akcií AAPL a zůstane mi 10 x Short Call 180, budu tedy mít tzv. 10x Covered Call, tato kombinace ale požaduje opět margin na držené akcie (50% hodnoty při overnight držení) a také na vypsané Short Call, tyto tak nijak požadavku na margin nepomáhají, viz zde Margin Covered Call. Covered Call totiž může mít neomezenou ztrátu způsobenou poklesem ceny Long akcií. Pro připsání Dividendy je rozhodné jejich držení při Open na Ex-Dividend Day, pokud by tedy na čtvrtek po středečním Exercise padl tento termín, tak držení 1000x Long akcií AAPL s nárokem na Dividendu by je také přineslo, bez ohledu na to, jestli by ti je broker ihned po Open vynuceně prodal, při Open na Ex-Dividendy Day by jsi byl evidován jako akcionář, a to se počítá. Ahoj, Jirka :c)

 7. Ahoj,

  chápu správně, že opce exspirujíce v pátek, se:
  A) jakožto evropského typu (indexy) obchodují naposledy čtvrtek , (resp. před pátečním otevřením burz)y a
  B) opce amerického typu (etf, akcie) se obchodují naposledy pátek, teda celý pátek až do pátečního close?

  Různé zdroje uvádí různě. https://www.thestreet.com/story/11235934/1/last-day-to-trade.html vs .https://slovnik.kurzy.cz/opce/den-expirace/
  BTW, futures opce se obchodují jakožto evropského typu , teda naposledy ve čtvrtek?

  Dík,
  Roman

  1. Ahoj Romane, to se takto nedá paušálně říct. Akcie a ETF se obchodují většinou do pátečního Close, ale můžou se také vykytovat čtvrtletní opce s expirací poslední den v určitém čtvrtletí. U indexových opcí je to velmi variabilní a je vždy třeba prozkoumat nebo dopředu s jistotou vědět, kdy opce expiruje, VIX například v úterý, SPX většinou ve čtvrtek atd. Není nic jednoduššího, než toto zjistit například ve „Financial Instrument Info“ u brokera Interactive Brokers kliknutím na opci v opčním řetězci pravým tlačítkem myši, u jiných brokerů to bude předpokládám obdobně, ahoj Jirka :c)

 8. Ahoj,

  Jen otázečka. Obchoduju v IB a Exercise opcí na akcie se mi provádí pokaždé až po skončení obchodního dne. Nicméně vím, že intradenní obchodníci je takhle ukončují klidně v rámci vteřin či minut. Jak to možné?

  Děkuji
  Matěj

  1. Ahoj,
   podívej se na nastavení platformy TWS popsané v tomto článku https://dobretrejdy.com/?p=1081. Pokud to nebude i přesto fungovat, pak nezbývá než dotaz na podporu. Pravdou je, že uplatňování s nějakým pokynem brokerovi a jeho vyplnění přes noc byl a je standardem a to, co poskytuje IB je komfort ve prospěch klienta. Okamžité dodání např. akcií nebo futures kontraktu po zadání instrukce k Exercise během obchodního dne znamená, že přistupuješ na podmínku, že tato instrukce je již neodvolatelná (viz nastavení) a broker ti na tvůj účet dodá třeba 100x Long akcie v případě uplatnění Long Call, protože je na svém hromadném účtu eviduje. Je si totiž vědom toho, že tvá instrukce k Exercise bude přes noc zúřadovaná a její výsledek bude brokerovi připsán, on ti jenom poskytuje podklady z „vlastních zásob“. Z toho také plyne, že pokud tyto akcie (futures) nemá (nějaké exotické nebo málo obchodované tituly), tak jednoduše nic takového neposkytuje a klient musí vyčkat na operaci uplatnění v klasickém režimu….:c)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *