Obchody s dluhopisy mají svůj smysl a není od věci porozumět jejich fungování. Poznání teorie je skvělá věc, nicméně nesmím zapomenout v přemíře teoretizování také na praktickou stránku tohoto typu obchodování, tedy jak skutečně dluhopis pořídit. Dnešní článek pak bude o dluhopisech v prostředí mého brokera Interactive Brokers, kde bych chtěl popsat, kde a jak požadovaný dluhopis vyhledat a nakonec také ukázat, jak mohu přenášet základní charakteristiky pořízených nebo vyhledaných dluhopisů do vlastního excelovského sešitu. Článek tak bude jakousi praktickou vložkou mezi dluhopisovými články prozatím převážně popisujícími teoretické záležitosti spojené s obchodováním dluhopisů. Omlouvám se tak čtenářům, kteří neobchodují u tohoto brokera, pro tyto bude další čtení patrně zbytečnou ztrátou času :c)     


   Své zkoumání dluhopisového trhu mohu rozdělit na dvě základní oblasti. Mohu chtít vyhledat konkrétní dluhopis podle konkrétního emitenta a poté se rozhodnout pro některou z nabízených emisí nebo mohu chtít využít vyhledávací nástroje, které mi v záplavě dluhopisů nabídnou takový, který odpovídá podmínkám mého zadání, touto volbou bych se pokusil začít.      

   Bond Scanner klientského portálu IB

   Po přihlášení do klientského portálu Interactive Brokers mohu využít první z nástrojů pro vyhledání požadovaného dluhopisu volbou „Research“ v hlavní nabídce.

   Potvrzením volby „Bond Scanner“ navštívím vyhledávací rozhraní tohoto nástroje, kde mohu vypozorovat první možnosti volby.

   Vyhledání podle unikátního označení dluhopisu identifikátorem CUSIP (1) je nyní nepodstatné, protože vybírám dluhopis, který bude vyhovovat mému zadání, takže znát konkrétní CUSIP není nyní zapotřebí. Mohu pak vidět první rozhodovací pole, kde mohu vybírat mezi dluhopisy podle jejich typu. V nabídce jsou světové korporátní dluhopisy (Global Coroprate Bonds), americké depozitní certifikáty (US CDs), americké vládní dluhopisy (US Treasuries), americké municipální dluhopisy (US Muni Bonds) a neamerické vládní dluhopisy (Non-US Sovereign Bonds). Mou volbou může být pro danou chvíli například vyhledání amerického podnikového dluhopisu, vybírám tak možnost Global Corporate Bonds (2).   

   Můj požadavek na vyplnění dalších polí vyhledávacího formuláře odráží můj požadavek, aby dluhopis byl splatný do 3.8.2027 (3), výnos do splatnosti při připuštění možnosti, že emise může být předčasně svolána (Yield To Worst díky vestavěné možnosti Call emise) by měl být minimálně 4% p.a. (4) a minimální kupón by měl mít hodnotu 5% p.a.

   V další nabídce volitelných možností je požadavek na kreditní riziko spojené s vyhledávaným dluhopisem. Nechci nakupovat nic rizikového, proto chci Investment Grade dluhopis (6) (viz článek Dluhopisy – VII.). Výběrem této volby se mi předvyplní označení rizikových stupňů ratingových agentur Moody’s a S&P, v případě, že bych zvolil možnost „All“ nebo „High Yield“, mohu si vybrat požadovanou úroveň rizika výběrem u každé z ratingových agentur podle vlastního uvážení. Nakonec chci, aby se na požadovaném kreditním hodnocení shodovaly obě požadované ratingové agentury zatržením příslušného boxu (7).

   Můj požadavek směřuje na korporátní americký dluhopis, proto v nabídce „Country of Issuer“ vybírám United States (8) a chci nakoupit dluhopis denominovaný v amerických dolarech, což potvrzuji ve volbě „Currency“ zadáním USD (9). Mohu své vyhledávání omezit také na vybraný korporátní sektor (10), nechávám nyní zatrženy a vybrány všechny podnikové oblasti. Vyhledání potvrdím volbou „View Results“ (11).     

   Mohu pak vypozorovat výsledek vyhledávání, podle mnou zadaných kritérií, které jsou shrnuty do přehledu (12) a také mohu pozorovat, že mému požadavku vyhovuje celkem 299 dluhopisů (13), jejich přehled je pak rozprostřen na celkem pěti stránkách výsledků (14).

   Z nabídky téměř tří set emisí vyhovujících mému požadavku vybírám například dluhopis americké petrolejářské společnosti Occidental Petroleum Corp., která nese kupón 7.50 % p.a. a má splatnost 15.10.2026 (15), požadovaný výnos činí 5.603% (16), mohu tak vyhodnotit, že podmínky zadané screenerem byly splněny.

   Kliknutím na vybraný dluhopis mohu získat detaily celé emise. Mohu vypozorovat, že kromě požadovaných údajů o dluhopisu mohu odezírat jaký má dluhopis ISIN (17) a specifické číslo cenného papíru, které mu přidělil můj broker IBCID (18). Použití čísla IBCID bude vysvětleno později v článku, pomocí hodnoty ISIN přenesu vybraný cenný papír do platformy TWS. Stačí jej jednoduše zkopírovat a vložit do řádku platformy TWS.

   Vložení ISINu s potvrzením vygeneruje okno s nabídkou pro vložení vybraného dluhopisu do řádku platformy.

   Výběrem způsobu pro zobchodování (19) a potvrzením „Add“ (20) vložím požadovanou emisi do řádku obchodní platformy TWS.

   Vybraný dluhopis nyní mohu nakoupit jako každý jiný cenný papír, který si mohu v obchodní platformě zobrazit. Mohu nyní vypozorovat, že vyhledaný dluhopis přenesený do platformy TWS nemá k dispozici identifikátor CUSIP, ale na jeho místě se zobrazuje identifikátor tohoto cenného papíru IBCID vytvořený mým brokerem. Je to proto, že služba vyhledání (přiřazení) CUSIP k vybranému cennému papíru je placená služba a na tomto účtu, kde jsem si provedl výběr tohoto dluhopisu nemám tuto službu zaplacenou. Identifikátor CUSIP je pak zapotřebí zadávat do různých vyhledávačů nebo screenerů, které pomohou s další analýzou tohoto cenného papíru, v případě korporátního cenného papíru například na stránkách FINRA, ze kterých jsem čerpal a ukazoval analytické informace o korporátních dluhopisech v předcházejících článcích. Službu zjištění CUSIP je možné u Interactive Brokers zaplatit, její aktuální cena je níže na obrázku ze stránky Market Data Subscriptions mého Account Management pro jiný obchodní účet, který má tuto službu zaplacenou.

  Měsíční platba za zjištění CUSIP je 1.00 USD. V případě, že utratím za poplatky více než 5.00 USD měsíčně, je pak tato služba zadarmo. Pokud bych poté mnou nalezený dluhopis zadal podle ISIN do platformy TWS, mohl bych zobrazení dluhopisu Occidental Petroleum Corp. pozorovat na účtu s předplacenou službou CUSIP takto:

    Identifikátor CUSIP je automaticky k vybranému dluhopisu přiřazen a mohu s ním dále analyticky pracovat.


Bond Scanner platformy TWS

   Druhým způsobem, jak nalézt potřebný dluhopis je využití aplikace Bond Scanner, která je součástí platformy TWS. Tato vyhledávací pomůcka se spouští z nabídky „Analytical Tools“ umístěné v hlavní nabídce TWS:

    Výběrem a potvrzením této volby přejdu do hlavního okna vyhledávače, kde se budu snažit zadat stejné parametry, jako při předchozím hledání pomocí vyhledávače v klientském rozhraní.

   Nebudu nyní podrobně popisovat všechna pole, která jsem nevyplnil, toto mohu použít při dalším zpřesňování výsledku vyhledávání, nicméně jsem si vybral, že ze všech možných typů dluhopisů v nabídce scanneru chci korporátní dluhopis (1) s minimálním výnosem 4% p.a. (2) se splatností do roku 2028 (3). Dluhopis by měl být v amerických dolarech (4) a emitentem by měla být americká společnost (5). Rating (6) jsem zadal s požadavkem na Investment Grade dluhopis, tedy na úrovních minimálně BAA3 pro Moody’s a BBB- pro S&P. Pro omezení značného množství nalezených dluhopisů jsem nyní z celého spektra amerických korporátních dluhopisů zadal požadavek, aby se emitent rekrutoval ze sektoru Energy (7). Potvrzením „Search“ (8) jsem spustil vyhledávání. V okně screeneru potom mohu pozorovat dosažený výsledek:

   Vyhledávací nástroj podle zadaných kritérií vygeneroval 71 výsledků (1). Mohu pak vypozorovat, že se mezi nimi nachází také dluhopis nalezený za stejných podmínek předchozím výše popsaným způsobem, tedy dluhopis Occidental Petroleum Corp., který nese kupón 7.50 % p.a. a má splatnost 15.10.2026 (2). Jeho výnos je vyšší než požadovaných 4% p.a. (3), konkrétně 5,481% p.a., dále mohu zjistit hodnotu modifikované durace na úrovni 3.13% (4) a také vyhodnotit, že do splatnosti dluhopisu je ke dni vyhledávání (25.4.2023) přesně 3.47 let (5) (15.10.2026 – 25.4.2023)/365. Cílený výběr sektoru energetického průmyslu je vyznačen ve sloupci Sector (6), mohu pak ještě vypozorovat, že z tohoto sektoru patří emitent do skupiny Oil&Gas (7).

   Přetažením myší vybraného dluhopisu z okna screeneru do plochy otevřené obchodní platformy TWS mohu s daný dluhopisem dále pracovat.


    Treasuries v TWS

   Pokud je má volba vyhledávání požadovaného dluhopisu zacílena pouze na americké vládní dluhopisy, mohu využít samostatnou vyhledávací aplikaci Treasuries obchodní platformy TWS, která se spouští z pásu nástrojů na hlavní liště TWS.  

   Mohu samozřejmě využít vyhledávání vládního dluhopisu nástrojem v předchozí části článku s tím, že z vyhledávacího menu budu volit oblast hledání výběrem možnosti US Treasuries namísto popisovaného výběru Corporate Bonds, ale vestavěná aplikace TWS přímo pro tyto vládní dluhopisy je podle mého vhodnější. Její inicializací pak dosáhnu níže uvedeného zobrazení:

   Pokud budu mít v úmyslu vyhledat klasický pětiletý americký vládní dluhopis, mohu k výběru přistoupit zadáním výše uvedených hodnot. Z třinácti možných typů amerických vládních dluhopisů vybírám „Notes“ (1), nebudou mě tak zajímat dlouhodobé cenné papíry (Bonds), krátkodobé cenné papíry (Bills) nebo cenné papíry navázané na inflaci (TIPS) a dále  dluhové cenné papíry vzniklé rozdělením dluhopisů (STRIPS) na dluhopisy představující Face Value (Principals) nebo kupónovou složku (Interests). Výběrem „Maturity Date“ (2) zadám požadované datum splatnosti a pokud bych měl speciální požadavek na datum, kdy byly dluhopisy emitovány, mohu využít volbu „Issue Date“ (3). Pozoruji, že nalezené dluhopisy disponují různými kupóny, které mohu, v případě, že by bylo nalezených dluhopisů mnoho, třídit podle jejich výše v části „Coupon“ (4). Zajímají mě jen dluhopisy, se kterými lze obchodovat s volbou v části „Tradable“ (5). Toto nastavení potom vybere aktuálně tři dostupné dluhopisy podle zadaného výběru, který je shrnut do hlavičky vyhledávacího formuláře (6). Zobrazené dluhopisy (7) mohu všechny zahrnout do svého výběru kliknutím na tlačítko „Select All“ (8) a potvrzením volby „Add“ (9) přenesu všechny vybrané dluhopisy do aktuálně otevřené záložky obchodní platformy TWS, tak jako na obrázku níže:

   Poté mohu s vybranými dluhopisy dále pracovat.  


Dluhopis vybraného emitenta

   Vím, co chci. Pořídit dluhopis konkrétního emitenta, jenom chci prozkoumat nabídku jeho emisí a vybrat si tu pravou. Jednoduše z nějakých vlastních důvodů věřím, že dluhopisy této mé konkrétní společnosti jsou pro mě to pravé, takže nevyužívám možnosti „prosévat“ stovky až tisíce nejrůznějších emisí, až natrefím na „tu pravou“ a do ní pak případně investuji. Mám jasno, chci prozkoumat dluhopisy mého aktuálního favorita Honeywell International Inc. Vepsáním tickeru „HON“ do řádku platformy TWS mohu vypozorovat tuto nabídku:

   Budou mě nyní zajímat pouze dluhopisy emitované touto společností, ostatní investiční nástroje ponechávám bez povšimnutí. Potvrzením nabídky „Bonds“ mám možnost tyto emise prozkoumat. 

   Opět bych měl zájem o pětiletý dluhopis této společnosti, proto své hledání zacílím na dluhopisy se splatností v roce 2028. Mohu pak vypozorovat, že obdobně jako ve vyhledávacím formuláři pro americké vládní dluhopisy, mohu vybírat z nejrůznějších splatností v části „Maturity Date“ (1), v mém případě únor 2028, poté je mi vygenerována emise dluhopisů emitenta HON, kterou lze obchodovat (2)kupónem 4.95% p.a. a se splatností 15.2.2028 (3). Volbou „Add“ (4) přidám vyhledaný dluhopis do řádku aktuálně otevřené záložky obchodní platformy TWS, kde s ním mohu dále analyticky nebo obchodně pracovat.     


Dluhopisy v Excelu

   Pořízení dluhopisů na obchodní účet patrně nebude významný problém. Jeho vyhledání a výběr záleží na mých obchodních preferencích, technika nákupu u mého brokera Interactive Brokers se pak nijak neliší od pořízení akcie, futures kontraktu nebo opce. Pokud bych požadoval, aby se mi ceny pořízených dluhopisů zobrazovaly v sešitu v Excelu pro nějaké vlastní analýzy, mohu využít, stejně jako pro akcie, opce nebo futures, funkcionalitu brokera označenou jako TWS RTD Server API. Pomocí správného nastavení si mohu nechat do svého excelovského sešitu streamovat ceny pořízených dluhopisů a mít tak vlastní představu o stavu dluhopisového portfolia. V článku Živá data z IB do Excelu jsem popisoval nastavení TWS a excelovského sešitu pro funkční propojení. V krátkosti připomenu, že pro hladké propojení je zapotřebí nainstalovat do svého počítače IB API a také upozorňuji, že toto propojení funguje pouze pro počítače s operačním systémem Windows. Pokud se mi podaří API nainstalovat, musím ještě připravit TWS platformu na přenášení těchto dat podle níže uvedeného obrázku:

   V nastavení (1) volbou API (2) vyberu „Settings“ (3) a přizpůsobím okno s dalšími možnostmi volby. Povolím „Enable Active X and Socket Clients“ (4) a nastavím port „Socket port“ vepsáním hodnoty 7496 (5) v případě, že budu data čerpat z živého obchodního účtu nebo vepíšu hodnotu 7497 pro možnost čerpat data z paper účtu. Volbu potvrdím stisknutím „OK“ (6).

   Takto připravenou obchodní platformu TWS musím mít spuštěnou v případě, že chci otevírat excelovský sešit, do kterého se mi budou živě přenášet data mých dluhopisů. Uvedu čtyři příklady syntaxe požadavku na přenos dat pro můj dluhopis do svého excelovského sešitu, a to konkrétně pro výše vyhledaný dluhopis Occidental Petroleum Corp. s kupónem 7.50 % p.a. a splatností 15.10.2026. Všechny možnosti vycházejí ze syntaxe příkazu v buňce excelu, který volá RTD server ve formátu =RTD(„tws.twsrtdserverctrl“;;…další požadavky) podle mé potřeby. Uvádím několik způsobů syntaxe záměrně, protože se někdy může stát, že některý z příkazů nefunguje, takže jej lze vyměnit za jiný. Níže je první z nich:

   Pokud znám CUSIP mého dluhopisu (674599DN2), nejjednodušší verzí je vepsat přímo požadavek na nákupní cenu „Ask“ do buňky Excelu podle příkladu v obrázku. Níže uvedený výraz

=RTD(„tws.twsrtdserverctrl“;;“674599DN2@SMART//BOND“; „Ask„)

   vložený do buňky excelu poté začne bezprostředně přenášet aktuální data do excelovského sešitu, mohu pak pouhou změnou parametru CUSIP (modré číslo) měnit zadávání dluhopisu právě podle této identifikace. Je pak pochopitelné, že změnou modře zvýrazněného „Ask“ na „Bid“ docílím přenášení prodejní ceny do excelovské buňky. V dalším příkladu mohu naformulovat syntaxi takto:

   Při stejné znalosti CUSIP mohu nechat do buňky ecelu streamovat ceny stejného dluhopisu Occidental Petroleum Corp. podle příkazu se složitější syntaxí:

=RTD(„Tws.TwsRtdServerCtrl“;;“sym=674599DN2„;“cur=USD“; „exch=SMART“; „sec=BOND“; „qt=Ask„)

   Opět stačí její přepsání do buňky excelu ve vyznačeném tvaru pro získání Ask cen s možností měnit parametr CUSIP a Ask podle toho, jestli chci najít hodnoty pro jiný obchodovaný dluhopis a zajímá mě jiný parametr než aktuální Ask cena. Třetí možností je níže uvedená syntaxe:

  Nebudu chtít mít předplacenou službu pro přiřazování CUSIP pro nalezené dluhopisy a budu pracovat pouze s označením dluhopisu podle mého brokera ve tvaru IBCID (383313609). Potom mohu volit syntaxi příkazu na obdržení parametrů dluhopisu do mého sešitu podle obrázku výše, který vypadá takto:

=RTD(„tws.twsrtdserverctrl“;;“conid=383313609„; „exch=SMART“; „qt=Ask„)

    Zadáním příkazu v tomto tvaru mohu opětovně očekávat přenášení potřebných dat do svého excelu aniž bych potřeboval znát CUSIP cenného papíru. Nakonec čtvrtý příklad:

   Více „excelovější“ syntaxi pak přináší obrázek se vzorcem zjištění ceny Ask (1), kde výsledný příkaz je složen z odkazů na buňky, ve kterém se nacházejí jednotlivé části datového dotazu.

=RTD(A1;;C4;F3)

   V buňce A1 je názevtws.twsrtdserverctrl(2), který tak nemusím pracně přenášet do každého řádku případného sešitu s více dluhopisy, v buňce C4 (3) je pak složený výraz specifikující daný dluhopis a způsob, jak jej chci pořídit, poslední části příkazu je požadovaná hodnota, v mém případě hledám Ask cenu, požadavek na Ask pak přenáším z buňky F3 (4).


   Najít požadovaný dluhopis u brokera Interactive Brokers nemusí být nakonec nic obtížného. Nástroje, které mám k dispozici mi umožní hledání několika způsoby, stačí jen mít naformulovaný požadavek, co by přibližně mělo být výsledkem hledání nebo odpovídalo mým investičním představám. Pozorovat nakoupené nebo vybrané dluhopisy pomocí excelu také není nic nemožného, stačí dodržet správnou syntaxi dotazu a můžete své dluhopisové portfolio pozorovat mimo obchodní platformu. Excelovský sešit se syntaxemi dotazů, které jsou popsány v článku naleznete v úvodním příspěvku vlákna k tomuto článku v diskuzním fóru s odkazem níže.

   Excel je možné stáhnou v Diskuzním fóru ve vlákně k tomuto článku, stejně tak zde můžete přidávat své komentáře :c)

Sleduj facebook, napiš e-mail nebo tweet